Vårt hållbarhetsarbete

För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Vi är övertygade om att såväl mindre som större insatser för ökad ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är viktiga för vår och kommande generationer. Av denna anledning är hållbarhet ett centralt begrepp inom allt från vår design- och produktutvecklingsprocess till tiden efter att våra produkter har levererats.

Ekonomisk

Möbelfakta – Kvalitetsdelen (tester). Produkten lever upp till internationella tekniska provningsstandarder vilket i sin tur innebär att produkten är objektivt kontrollerad och verifierad. Produkten har konstaterats tåla normalt slitage samt ha den säkerhet och funktion som kan krävas för den typ av användarmiljö och möbelkategori som den provats och godkänts för.

Design – Vår strategi är att utveckla produkter som har en god, enkel och tidlös design. Vår design ska göra att produktens livslängd är lång. I formgivningsfasen pågår ett nära samarbete mellan inoff, formgivare och fabriken för att hitta den bästa kombinationen av design, materialåtgång och hållfasthet.

Hållfasthet och livslängd – Samtliga våra produkter testas utifrån rådande EN-standarder för att på så vis säkerställa att produktens konstruktion är på ett sådant sätt att livslängden motsvarar kraven som ställs på produkter till offentlig miljö. För ökad livslängd är det även exempelvis viktigt att produkten monteras korrekt, samt att produktens skruvar efterdras efter en tids användning. Det är också viktigt att rätt golvskydd används beroende på underlaget som produkten ska stå på. Ni får gärna höra av er till oss om ni känner er osäkra inom dessa områden.

Rätt skötsel och användande av våra produkter – För att öka produktens livslängd är det viktigt att produkten sköts och används på rätt sätt. Samtliga våra produkter är anpassade för användning i offentlig miljö och även i offentlig miljö är rätt skötsel viktig för att öka produktens livslängd. Ni är välkomna att besöka inoff.se för att läsa om skötselråden till våra produkter.

Avtagbar och tvättbar klädsel – Flera av våra beklädda produkter har avtagbart tyg på den del av produkten som slits mest. Detta möjliggör tvätt men även utbyte när du önskar förnyelse på grund av slitage eller när ni av annan anledning önskar ny klädsel. På så vis kan du byta klädsel och fortsätta att använda din möbel under många år till.

Utbyte av delar och återbruk – Återbruk/återanvändning spelar en central roll i den framtida ekonomin och för hållbarhet i stort. Vi uppmuntrar er därför att ta kontakt med oss om ni är i behov av reparation eller av nya delar till produkter ni köpt av oss, för att på så vis förlänga produktens livslängd.

Ekologisk

Möbelfakta – miljödelen. Produkten tillverkas på ett miljöanpassat sätt i alla led, från råvaran till den färdiga produkten. De olika krav som ställs inom Möbelfaktas miljödel innebär ett stort ansvar för inoff, såsom system för spårbarhet av träråvaran samt kännedom om vilka tillsatser som använts i tillverkningen och vilken mängd som är tillåten.

Transporter – Vi verkar för att i största möjliga utsträckning effektivisera vårt transportflöde för att på så vis minska på utsläpp och övrig miljöpåverkan. Det innefattar bland annat inköp till lager för att effektivisera såväl produktionsprocessen som transportflödet, direkttransporter från fabrik till kund samt koordinering av infrakter av såväl produkter som beklädnadsmaterial från tygleverantörer.

Social hållbarhet

Möbelfakta – sociala delen. Möbelfakta ställer krav på systematiskt arbete med socialt ansvar. Det innebär bland annat att inoff tar ansvar för att alla parter i kedjan förbinder sig att följa FN:s direktiv The Global Compact’s Ten Principles. För inoff är det en självklarhet att följa FN:s uppförandekod, vilket även direkta och indirekta underleverantörer till våra produkter gör.

Insatser och engagemang – Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor, utan undantag, har rätt att ta del av dessa rättigheter. Vi på inoff är övertygade om att vi var och en, och tillsammans, kan vara med och bidra till ökad social hållbarhet. Genom att engagera oss i olika engagemang lever vi efter målet att göra något, göra mer och göra det bättre. Vi tror att vi tack vare detta kan vara med och minska skillnaderna i samhället och på så vis vara med och bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Exempel på våra engagemang kan ni finna under här:

  • Mångfaldskarneval och Parasporfestivalen
  • Torbjörn Svensson
  • Arbetspraktik för invandrare
  • Praktikplats från yrkeshögskola
  • OVs läxhjälpsprojekt
  • Team Rynkeby

Övrigt

Samarbete med fabriker – inoff samarbetar nära ett fåtal fabriker, flera belägna på kort avstånd från oss. Våra samarbeten präglas av en gemensam syn på betydelsen av fokus på hållbarhet. Det är för oss viktigt att de som tillverkar våra produkter gör det i enlighet med marknadsmässiga och lagstadgade krav, att produktionen sker med minimerad miljöpåverkan, att den är helt befriad från korruption samt att kvalitetskraven på produkten är höga. I vårt samarbete med våra fabriker tar vi utgångspunkt i de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Emballage – Som en del i vårt arbete med ökad hållbarhet är hanteringen av emballage väsentlig. Samtidigt som vi verkar för att ha emballage som gör våra transporter säkra, för att undvika transportskador, är det viktigt för oss att minimera användningen av överflödigt emballage. inoff är anslutna till fti, Förpacknings- & tidningsinsamlingen.

Informationsdokument

Ekonomisk – ta tillvara på resurser effektivt
Ekologisk – miljöpåverkan
Social – jämlikt, förbättrade förutsättningar, kunskap

ISO

inoff är stolta över att ha varit certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö) i snart 20 år. Dessa certifieringar sätter ständig press på oss att hela tiden utvärdera och försöka utveckla detaljer i vår verksamhet utifrån miljö-, kvalitets- och arbetsmiljömässig hållbarhet. Arbetet med dessa ledningssystemet sker kontinuerligt och utvärderas årligen av tredje part.

Cirkuläritet

Tillsammans med er vill vi ta ansvar för cirkulära möbelflöden. Vi ber er därför att kontakta oss när ni har inoff-produkter som behöver rustas upp för att få dem att kännas som nya eller när ni ser en möjlighet att underhålla eller anpassa befintliga möbler efter era kunders växlande behov. Tillsammans med er diskuterar vi gärna fram lösningar som innebär att befintliga produkter, kompletta eller delar, kan tas om hand och komma till användning, återbrukas eller renoveras, snarare än att slängas och köpa nytt. Det kan exempelvis handla om:

• Omlackering av benstativ till sittmöbler eller bord.
• Omklädsel av beklädda delar till sittmöbler.
• Utbyte av del av produkt, exempelvis sittskal, dynor eller armstödsskydd.

I årets prislista finner ni en särskild symbol som visar om produkten helt eller delvis kan renoveras eller återbrukas. Ta kontakt med oss för möjliga alternativ för just din produkt. Tillsammans skapar vi cirkulära flöden.